Algemene verkoopvoorwaarden en garantie

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke activiteiten met betrekking tot de producten die worden aangeboden door het bedrijf HAKEN AG met het hoofdkantoor gevestigd L.9991 WEISWAMPACH 30 Grus Strooss - Luxemburg (BTW-nummer: LU17123083) / (n° RCS B104991)

HAKEN AG biedt verkoop op afstand van apparatuur en accessoires in de paardensport, paardrijden, aanhangwagens en getrokken bestelwagens.

De bestelling en verkoop worden gedaan via de website www.haken-ag.com; www.chevalliberte.be of chevalliberte.lu via elk ander communicatiemiddel (fax, e-mail, ...) of rechtstreeks naar het hoofdkantoor van het bedrijf.

De enige bestelling van de website www.haken-ag.com; www.chevalliberte.be of www.chevalliberte.lu komt overeen met de aanvaarding van de hieronder gedefinieerde algemene voorwaarden.

Alle verkopen en leveringen tussen de partijen worden uitgevoerd in overeenstemming met deze voorwaarden en met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de koper.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, erkent de klant de algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De validatie van de bestelling is de acceptatie van deze voorwaarden waard.

Artikel 2 - Website en verkoopcatalogus

2.1. De gegevens en informatie op de website en in de verkoopcatalogus van HAKEN AG gaan niet contractueel en nemen geen verantwoordelijkheid van HAKEN AG.

2.2 De wettelijke en afdwingbare elementen van de bestelling zijn strikt omschreven in de definitieve bestelling die door beide partijen is ondertekend.

Artikel 3 - Bestelling en offerte

3.1 Alle gegevens die door de klant zijn verstrekt tijdens het coderen van zijn bestelling verbinden hem. Haken AG in geen geval verantwoordelijk zijn voor fouten die door de cliënt van de ontvanger van de orde (of in het afleveradres en het factuuradres), levering vertragingen of worden vastgehouden onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten kunnen veroorzaken.

3.2 De verkoop wordt pas als afgesloten beschouwd na ontvangst van het volledige bedrag van de bestelling (tenzij anders vermeld).

3.3 In het algemeen en zonder de noodzakelijke reden, behoudt HAKEN AG zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling te schorsen, te weigeren of te annuleren, met name in de volgende gevallen:

Communicatie van foutieve gegevens;
Probleem bij de betaling van de betreffende bestelling;
Geschil over een wanbetaling van een vorige bestelling;
Weigering van toestemming van de bank of financiële instelling van de cliënt;
Bestelling met betrekking tot een abnormaal laag en / of hoog aantal producten;


3.4. Op uitdrukkelijk verzoek van de koper wordt een prijsopgave kosteloos opgesteld. Het aanbod in de offerte heeft een geldigheidsperiode van 30 kalenderdagen tot op heden van de communicatie van de offerte. De koper is als enige verantwoordelijk voor de gecommuniceerde gegevens die in de offerte zijn opgenomen.

Artikel 4 - Prijs

4.1 De prijs van de verkochte apparatuur is vast en betaalbaar in euro (€).

Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen inclusief btw.

4.2 Dit is verschuldigd door alle niet-belastingplichtige consumenten die woonachtig zijn of hun statutaire zetel hebben in een van de landen van de Europese Unie.

Echter, de belastingplichtige klanten met vestigingen in een ander land van de Europese Unie en wensen om het te hebben in dit land afgeleverd, wordt in rekening gebracht BTW in overeenstemming met de artikelen 18 ev van de btw-wet van 12 februari 1979.

Het is echter aan de klanten die onder deze btw-vrijstelling vallen om deze invoer te verklaren om de belastingregels van hun land van vestiging na te leven.

4.3 In elk geval moeten subjectklanten hun btw-nummer in hun bestelling vermelden.

In het geval dat het btw-nummer niet wordt meegedeeld of als het aangegeven nummer onvolledig, incorrect of inactief is, behoudt HAKEN AG zich het recht voor om de bestelling te schorsen.

HAKEN AG behoudt zich ook het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die in de eindfactuur worden vermeld, gebaseerd op het tarief dat van kracht was op het moment van de bestelling.

Artikel 5 - Levering - Verzending


5.1 Verzendkosten zijn volledig voor rekening van de klant.

De eventueel vermelde levertijd is een indicatieve deadline onder verantwoordelijkheid van de vervoerder en afhankelijk van externe elementen.

5.2 Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de instantie die verantwoordelijk is voor de transactie, Haken AG stemt in met de door de klant bestelde naar het afleveradres vermeld in de volgorde en onder de producten te sturen de beste tijd.

5.3 De aangeboden tijdsperiode is alleen voor informatiedoeleinden en kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of boete voor te late betaling.
HAKEN AG kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging als gevolg van een oorzaak van overmacht.

5.4 De klant garandeert HAKEN AG alle claims en schadevergoedingen die door de vervoerder worden gevraagd in geval van annulering van de bestelling en / of niet-afname.
In geval van afwezigheid van ontvangst op het tijdstip van levering op het afgesproken tijdstip of in geval van een kennelijk ongegronde afwijzing van de levering door de klant, zijn de kosten van de extra reis van de koerier geheel voor rekening van de koper.

5.5 De ​​klant gaat ermee akkoord het nodige te doen om de bestelling op de aangegeven dag te ontvangen. De klant is verantwoordelijk voor de organisatie en het soepel verlopen van het lossen.
In het geval van aflevering van een boks wordt de klant in dit kader op de hoogte gebracht dat de levering wordt uitgevoerd door middel van een oplegger van 18 meter lang, 2,5 meter breed en 4,20 meter hoog .
De koper verbindt zich ertoe om een ​​toegankelijk ontlaadgebied te bieden voor dit type voertuig in de buurt van de plaats van montage of op een door de klant aangewezen geschikte plaats.
Vak scheidingsgevels zijn verpakt op grote pallets (3000 x 2200 mm), lossen kan alleen worden uitgevoerd met behulp van een telescopische type machine of heftruck met een capaciteit van 3 tot 5 ton heffen uitgerust met bladen van 2 m lang.

Artikel 6 - Klacht


Na ontvangst van de levering moet de ontvanger van de bestelling de goede staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de inhoud.
In het geval dat een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de ontvanger van het pakket onmiddellijk reserveringen maken bij de koerier en HAKEN AG binnen 24 uur na ontvangst.


Artikel 7 - Overdracht van risico's


7.1 In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentencode, draagt ​​de levering van een consument aan de consument, zoals gedefinieerd in artikel L. 010-1 van de genoemde Code, het risico van verlies en beschadiging van eigendommen tot dat de consument (of een door hem aangewezen derde partij en niet zijnde de vervoerder) deze goederen fysiek in bezit neemt.
Deze clausule is niet van toepassing in het geval dat het vervoer wordt verzorgd door een door de consument aangewezen vervoerder of door laatstgenoemde persoonlijk.

7.2 In geval van verkoop bij een andere persoon dan bedoeld in artikel L.010-1 van het Wetboek van Economisch Recht, is het risico voor het transport volledig voor rekening van de koper. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de koper zodra deze het pand van HAKEN AG verlaat.
Onverminderd het verhaalsrecht van de klant jegens de derde partij, wijst HAKEN AG elke verantwoordelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door de vervoerder.
 Op dezelfde manier behoudt HAKEN AG zich het recht voor om de teruggave van geretourneerde producten te weigeren wanneer deze door de koerier zijn beschadigd.

Artikel 8 - Herroepingsrecht


8.1 Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwet (artikel L 221-3) heeft de consumentklant, zoals gedefinieerd in L. 010-1 van genoemde code, het recht om zijn aankoop zonder sanctie en zonder opgave van redenen te weigeren.
Hiervoor heeft de klant een periode van 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de gekochte producten om terug te keren naar HAKEN AG voor ruiling of restitutie.
Om reparatie te verkrijgen, moet de klant de producten in de originele verpakking intact retourneren, samen met een kopie van de factuur. Het terugzenden gebeurt op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de klant, naar het adres dat tijdens het terugstuurverzoek exact is gecommuniceerd.

De consument retourneert de goederen binnen 14 dagen na de mededeling aan HAKEN AG van het besluit om zich terug te trekken uit het contract. In deze context draagt ​​de consument de volledige vervoerskosten.

8.2 In het geval dat de producten onder de gestelde voorwaarden en termijnen aan HAKEN AG worden geretourneerd, verbindt HAKEN zich ertoe om de door de klant betaalde bedragen terug te betalen na inning van de goederen.
HAKEN AG, die de initiële bezorgkosten draagt, heeft echter het recht om deze af te trekken van het totaalbedrag dat moet worden terugbetaald. De terugbetaling vindt plaats binnen een maand na ontvangst van de geretourneerde bestelling.

8.3 Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend wanneer de geleverde goederen volgens de specificaties of duidelijk gepersonaliseerd zijn gemaakt.
HAKEN AG behoudt zich daarom het recht voor om te weigeren een door de consument ingeroepen herroepingsrecht te erkennen als onderdeel van een op basis van een schatting gemaakte bestelling.
Dus onverminderd het herroepingsrecht dat aan de consument is verleend, heeft HAKEN AG het recht de terugbetaling van de betaalde aanbetaling te weigeren in geval van annulering van de bestelling van een goed volgens de specificaties van de klant, ongeacht de vraag of de goederen zijn afgeleverd of niet.

Artikel 9 - Betaling


9.1 De bestelling moet contant worden betaald, hetzij rechtstreeks op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, hetzij via overschrijving op de contactgegevens op de factuur van HAKEN AG.

9.2 De verkoop wordt juridisch bindend nadat de betaling volledig is gedaan en ontvangen door HAKEN AG.

9.3 Het ontbreken van betaling op de op de factuur vermelde vervaldag brengt het recht met zich mee zonder dat een ingebrekestelling nodig is alvorens een laat interestinterest van 12% per jaar wordt toegepast. een vergoeding overeenkomend met 10% van de verkoopprijs.

9.4 Het ontbreken van betaling houdt ook in dat de verkoopovereenkomst van rechtswege wordt geannuleerd zonder voorafgaande rechterlijke formaliteiten na een eenvoudige ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
 

10.1 HAKEN AG kan in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt als gevolg van oneigenlijk gebruik of wijziging of transformatie van de op de markt gebrachte producten. De keuze, bestemming en gebruik van de bestelde producten vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant die het risico van dit gebruik op zich neemt.

10.2 De aansprakelijkheid van HAKEN AG kan ook niet worden behouden voor eventuele wijzigingen van de producten (samenstelling, verpakking ...) die het gevolg zouden zijn van de fabrikanten hiervan.

10.3 De aansprakelijkheid van HAKEN AG is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden verweten dat er sprake is van eenvoudige fouten of weglatingen die mogelijk zijn gebleven ondanks alle voorzorgsmaatregelen die zijn genomen in de presentatie van de producten.

10.4 De website van HAKEN AG bevat links naar andere websites. HAKEN AG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die linken naar hun website.

Artikel 11 - Persoonlijke gegevens
 
11.1 Het verzamelen van nominatieve informatie ten behoeve van verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.


11.2 HAKEN AG voldoet aan de wet van 8 december 1992 op de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet bepaalt dat het bedrijf dat de persoonsgegevens verzamelt, de toestemming van de betrokkene moet hebben, dat de gegevens juist moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens en het recht om deze te wijzigen. In overeenstemming met de wet is de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten bij de Commissie aangemeld met het oog op de bescherming van de privacy. De klant heeft het recht om gegevens over hem in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen, die hij met HAKEN AG kan uitoefenen.

11.3 HAKEN AG verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens over haar klanten nooit aan derden bekend te maken of bekend te maken.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

12.1 HAKEN AG blijft de eigenaar van de geleverde goederen vanaf de dag van aflevering tot de volledige betaling van de volledige verkoopprijs, maar de risico's zijn niettemin van toepassing op de ontvanger, vanaf het moment van zijn / haar beschikbaarheid (en van het begin af aan) levering voor de niet-consumentenklant)

12.2 Bijgevolg is het bedrijf in geval van niet-betaling gerechtigd om de goederen die door de ontvanger zijn geretourneerd, terug te brengen of te laten retourneren.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom
 

Teksten, lay-outs, illustraties, foto's en andere items op de HAKEN AG-website worden over het algemeen beschermd door de principes van intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van de HAKEN AG-website kan niet worden gekopieerd. Het mag niet worden gewijzigd, op een andere website worden geplaatst of in welke vorm dan ook worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HAKEN AG. Deze site bevat mogelijk ook teksten, illustraties en andere elementen die worden beschermd door auteursrechten van derden. HAKEN AG machtigt op geen enkele manier en op enigerlei wijze het gebruik van hun intellectuele eigendom of dat van derden.

Op dezelfde manier gaat de koper ermee akkoord om de intellectuele eigendomsrechten te respecteren die het assortiment producten dat wordt aangeboden voor levering op de website belasten.

Artikel 14 - Garantie


14.1 Voor consumenten zoals gedefinieerd in artikel L.010-1 van de consumentenwet van 12.04.2011 is de wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing, behalve voor gereviseerde producten, waarop Er is een garantie van een jaar.

14.2 Deze garantie dekt alleen conformiteitsfouten die bestaan ​​op het moment van aflevering van de goederen. Zijn daarom uitgesloten:

• Elke directe of indirecte schade toegebracht aan het apparaat na levering (bijv. Door oxidatie, shock, vallen, ...);
• De vervanging van elementen of accessoires waarvan de reguliere vernieuwing noodzakelijk is;
• Schade als gevolg van brand, waterschade, blikseminslag, ongelukken, natuurrampen;
• gebreken die uitdrukkelijk of door nalatigheid, slecht onderhoud, onjuist gebruik, wijziging, omzetting en niet-overeenstemming met de bestemming van de goederen of door onjuiste behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of niet in overeenstemming met de instructies van de fabrikant zijn veroorzaakt;
• Schade als gevolg van commercieel, professioneel of collectief gebruik.

14.3 Deze garantie is niet bedoeld om te worden toegepast in geval van betaling van de volledige prijs door de koper binnen de gestelde termijn.


4 Het gebrek aan overeenstemming moet binnen twee maanden na de bevinding worden gemeld.

5 Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen terzake.


Artikel 15 - Diversen

De nietigheid, het vervallen of het niet-afdwingbare karakter van alle of een deel van een van de voorgaande bepalingen brengt niet de nietigheid van deze algemene voorwaarden met zich mee. Alleen de bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, achterhaald of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd.

Artikel 16 - Geschillen en toepasselijk recht
 
 
In geval van problemen bij de toepassing van dit contract, behouden de klant en HAKEN AG zich het recht voor om, alvorens juridische stappen te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken.

Bij gebrek hieraan zijn alleen de rechtbanken, de rechtbanken en de rechtbanken van Luxemburg bevoegd, ongeacht de plaats van levering van de producten of het huis van de klant.

Overeenkomsten en eventuele rechtsverhoudingen tussen de klant en HAKEN AG zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving.